Beleid van de stichting

Algemeen Beleid

De Stichting zal zich richten op ondersteuning van projecten en initiatieven op kleinschalig niveau, waarbij ondersteuning moet leiden tot daadwerkelijke en concrete effecten. Permanente en structurele ondersteuning op langere termijn behoort niet tot de beleidsuitgangspunten van de Stichting. Tevens zal er altijd sprake zijn van medefinanciering, de Stichting zal niet optreden als enige financier.

Ondersteuning in concrete knelsituaties in gezinnen is aanvullend op bestaande regelingen van overheidsinstanties en zal beperkt blijven tot situaties waarin overheidsregelingen geen of onvoldoende uitkomst bieden. Bijvoorbeeld omdat daarin opgenomen toetsingscriteria geen ondersteuning mogelijk maken terwijl die wel nodig is. Voor ondersteuning in knelsituaties in gezinnen houdt dit in dat urgente problemen zijn opgelost, waarbij schuldsanering niet tot de beoogde doelen behoort. Bij ondersteuning van projecten en initiatieven zal de nadruk liggen op uitvoeringsniveau. Dat betekent dat de Stichting zich niet of slechts bij wijze van hoge uitzondering zal richten op ondersteuning van procesgerichte projecten waarbij geen helder zicht bestaat op concrete vervolgstappen op het vlak van uitvoering.

Uitgangspunt is verder dat de structuur en opzet van projecten zodanig is dat continuïteit is gewaarborgd.     

Bij de selectie van projecten  zal kritisch worden gekeken naar de verhouding tussen overhead en daadwerkelijke besteding van bijdragen. Waar relevant en waar nodig zullen aan verlening van bijdragen voorwaarden worden verbonden omtrent daadwerkelijke besteding ervan.  

Het uitgangspunt dat ondersteuning daadwerkelijke effecten moet hebben leidt er ook toe dat een goede evaluatie niet mag ontbreken.

Financieel Beleid

Uitgangspunt is dat de Stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de Stichting. Dat houdt in dat de activiteiten van de Stichting zoveel mogelijk zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk. Om diezelfde reden ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch vacatiegeld. Zij doen hun werk geheel op basis van vrijwilligheid.

De Stichting neemt zich voor om ieder jaar minimaal 70% van de in enig jaar ontvangen middelen te besteden in het betreffende jaar dan wel in het jaar daaropvolgend.

Gelet op het feit dat kleinschaligheid uitgangspunt vormt, liggen besparingen ten behoeve van grootschalige projecten of investeringen niet in de rede. Vermogensvorming vormt bij gevolg geen algemeen doel binnen het financieel beleid en is enkel aan de orde wanneer dat uit oogpunt van de continuïteit van de Stichting wenselijk of noodzakelijk is en wanneer langjarige verplichtingen worden aangegaan. 

De Stichting is door toezeggingen de komende tien jaar reeds verzekerd van jaarlijkse inkomsten. Verdere bijdragen zullen voornamelijk afhankelijk zijn van incidentele giften en/of te ontvangen lijfrentes en/of legaten.