Jaarverslag 2016 Stichting Paulien

In dit vijfde jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over de behaalde resultaten en activiteiten van dit voor ons eerste volledige kalenderjaar.

Dagelijkse gang van zaken:

Het voltallige bestuur heeft in 2016 twee maal vergaderd: 6 maart 2016 en 18 december 2016. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In het algemeen werden er in deze vergaderingen de aanvragen geformaliseerd en besproken op welke manieren er meer aanvragen binnen gekregen konden worden.

Het dagelijks bestuur bestaande uit Joep, Thieu en Linda heeft regelmatig via email contact rondom nieuwe aanvragen. In verband met het grote aantal aanvragen worden de aanvragen per periode behandeld. Het jaar is verdeeld in vier perioden waarin aanvragen ingediend kunnen worden. Data van behandeling zijn 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december. De aanvragen worden door Joep gebundeld en naar de rest van het bestuur gemaild en wordt er via email een besluit tot toekenning of afwijzing genomen. Deze besluiten worden in de bestuursvergaderingen dan geformaliseerd. De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2016

In december heeft er een bestuurswissel plaats gevonden; Linda heeft haar verantwoordelijkheiden als secretaris neergelegd en overgedragen aan Thieu. Thieu heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Frank Wagemans. Hierdoor bestaat het dagelijks bestuur vanaf 18/12/2016 uit Joep Kierkels (voorzitter), Thieu Wagemans (secretaris), Frank Wagemans (penningmeester).

Financiën van de Stichting in 2016

De Stichting heeft in 2016 13.785,55 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 11.200,- euroaan lijfrenten, 2.550,- euro aan overige giften en 35,55 euro aan rente. De totale uitgaven en kosten over 2016 bedroegen 11.916,99 euro. Hiervan werd in totaal 11.705,- euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De kosten bleven beperkt tot 127,50 euro aan bankkosten en 84,49 euro voor de site van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2015 10.238,22 euro en nam in 2016 toe tot 12.106,78 euro per 31 december 2016. Alle gemaakte kosten over 2016 zijn ook in 2016 verrekend.

Omdat vermogensvorming geen doel is van de Stichting wordt ernaar gestreefd om minimaal 70% van de inkomsten in enig jaar te besteden aan projecten en te maken kosten. In 2016 werd hier ruimschoots aan voldaan.


Aanvragen 2016

In 2016 ontving Stichting Paulien 53 aanvragen, waarvan het grootste deel is afgewezen. Daarnaast zijn er 22 aanvragen binnengekomen in 2016 die, ivm einde budget 2016, meegenomen worden voor beoordeling voor het budget van 2017. De voornaamste redenen voor afwijzen waren: zeer grote projecten (niet kleinschalig), moeilijk te controleren (meestal individuele aanvragen), schuldsanering (individuele aanvragen), niet binnen doelstelling van de stichting of niet concreet genoeg.

Afgewezen projecten in 2016

Nummers van de afgewezen aanvragen: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Meer informatie over de afgewezen projecten kan opgevraagd worden bij de secretaris.

Toegewezen & geformaliseerde projecten

In 2016 heeft het Bestuur de volgende projecten goedgekeurd en geformaliseerd voor een totaalbedrag van 11.705 euro.

2016-01          Beautiful Kidz Namibia, school Namibië, 905 euro, afgerond 24-04-2016

2016-02          Tan Kids, trainerskosten, 700 euro, afgerond 24-04-2016

2016-04          Harmonie l’Union, muziekles individu, 295 euro, afgerond 03-01-2016

2016-06          Stichting Sun, schoolboeken, 500 euro, afgerond 20-09-2016

2016-09          Stichting Pimma, 1020 euro, afgerond 18-12-2016

2016-13          DEAL foundation, 1045 euro

2016-15          Grauwe Kiekendief, camera vogels, 800 euro; geld niet uitgegeven

2016-16          Stichting Child, schoolgeld Tanzania, 500 euro, afgerond 25-10-2016

2016-18          Land van Horne, Kistjesproject, 777 euro, afgerond 23-11-2016

2016-25          Stichting Grace for Victim, kippen, 500 euro, afgerond 18-12-2016

2016-30          Stichting Amuria, schoolbanken, 720 euro, afgerond 25-10-2016

2016-32          Stichting Ziteya, hotspot, 750 USD, afgerond 28-08-2016

2016-35          Stichting Kinderhulp Togo, schoolbankjes, 1000 euro, afgerond 18-12-2016

2016-41          Friends Indeed, brailleboeken, 500 euro

2016-42          Stichting Omara, schoolbanken, 500 euro

2016-45          Stichting Hart voor Gambia, medische apparatuur, 900 euro

2016-52          Child of Uganda, bouwen school, 1000 euro

Stichting Grauwe Kiekendief heeft het toegekende budget niet uitgegeven, het bestuur zal met hen contact opnemen en vragen het geld terug te storten.


Afgeronde projecten

Een groot deel van de toegekende projecten is inmiddels afgerond en zichtbaar door de aangegeven datum. Voor deze projecten heeft er inmidels een terugkoppeling van de besteding van de gift plaatsgevonden en is het project officieel afgerond en afgesloten. Beeldmateriaal is ontvangen en is geplaatst op de website van de stichting.

De volgende projecten, toegekend in 2015, werden in 2016 afgerond:

2015-48          Zr Nibbelke, studiegeld verpleegkunde, 550 euro, 03-01-2016

2015-49          KICVOP Oeganda, auto, 1000 euro, 24-04-2016

2015-52          Izere Burundi, waterinstallatie, 1000 euro, 02-05-2016

2015-57          Stichting Eardrop, uitzending KNO artsen, 800 euro, 28-08-2016

2015-59          RCHF, lesmateriaal Timmetje Muis Roemenië, 700 euro, 24-04-2016

2015-61          Stichting Let’s Care, schoolmaterialen, 700 euro, 21-08-2016

2015-63          Stichting Kidz Active Foundation, schoolboeken, 700 euro, 12-03-2016

Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen