Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Paulien

In dit vierde jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over de behaalde resultaten en activiteiten van dit voor ons eerste volledige kalenderjaar.

Dagelijkse gang van zaken

Het voltallige bestuur heeft in 2015 twee maal vergaderd: 29 maart 2015 en 15 november 2014. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In het algemeen werden er in deze vergaderingen de aanvragen geformaliseerd en besproken op welke manieren er meer aanvragen binnen gekregen konden worden.

Het dagelijks bestuur bestaande uit Joep, Thieu en Linda heeft regelmatig via email contact rondom nieuwe aanvragen. In verband met het grote aantal aanvragen, is er halverwege het jaar besloten om de aanvragen per periode te behandelen. Het jaar is verdeeld in vier perioden waarin aanvragen ingediend kunnen worden. Data van behandeling zijn 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 november. De aanvragen worden door Joep gebundeld en naar de rest van het bestuur gemaild en wordt er via email een besluit tot toekenning of afwijzing genomen. Deze besluiten worden in de bestuursvergaderingen dan geformaliseerd.
De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2015

De inschrijving van Stichting Paulien op de fondsen disk heeft ervoor gezorgd dat er in de eerste helft van het jaar vele aanvragen zijn binnengekomen. Dit is een zeer succesvol instrument.

Om de administratie te vergemakkelijken is er besloten om enkel nog digitale aanvragen te behandelen. Tevens worden enkel aanvragen behandeld die ingediend worden via het formulier dat op de website beschikbaar is gesteld.

Financiën van de Stichting in 2015

De Stichting heeft in 2015 11.400,61 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 10.000 euro aan lijfrenten, 1350 euro aan overige giften en 50,61 euro aan rente.

De totale uitgaven en kosten over 2015 bedroegen 14.360,99 euro. Hiervan werd in totaal 14.143,99 euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De kosten bleven beperkt tot 135,63 euro aan bankkosten en 81,37 euro voor de site van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.  

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2014 13.198,60 euro en nam in 2015 af tot 10.238,22 euro per 31 december 2015. Het eigen vermogen verminderde in het verslagjaar bijgevolg met 2.960,38 euro. Deze teruggang is voornamelijk het gevolg van het feit dat in 2015 een groter bedrag aan projecten is geschonken (namelijk 14.143,99 euro) dan aan giften werd ontvangen (namelijk 11.350 euro).

Alle gemaakte kosten over 2015 zijn ook in 2015 verrekend.       


Exploitatieoverzicht Stichting Paulien over 2015 


Uitgaven                                                                    Inkomsten             

                                                       

Schenkingen aan Projecten:  14.143,99                        Ontvangen giften:                    1.350,00

Bankkosten:                                135,63                        Lijfrenten:                              10.000,00

 Kosten Site:                                 81,37                        Ontvangen Rente:                          50,61

                                                                                     

Totaal Uitgaven 2015:            14.360,99                        Inkomsten 2015:                    11.400,61  


Negatief saldo over 2015:  2.960,38 euro


Balans Stichting Paulien per 31/12/2015


Activa                                                                       Passiva

Saldo rekening courant:        723,54                       Eigen vermogen   10.238,22

Saldo Spaarrekening:         9.514,68                                                                

                           

Totaal:                              10.238.22                        Totaal:                   10.238,22


Omdat vermogensvorming geen doel is van de Stichting wordt ernaar gestreefd om minimaal 70% van de inkomsten in enig jaar te besteden aan projecten en te maken kosten. In 2015 werd hier ruimschoots aan voldaan.


Aanvragen 2015

In 2015 ontving Stichting Paulien 72 aanvragen, waarvan het grootste deel is afgewezen.
De voornaamste redenen voor afwijzen waren: zeer grote projecten (niet kleinschalig), moeilijk te controleren (meestal individuele aanvragen), schuldsanering (individuele aanvragen), niet binnen doelstelling van de stichting of niet concreet genoeg.

Afgewezen projecten in 2015

Nummers van de afgewezen aanvragen: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

Meer informatie over de afgewezen projecten kan opgevraagd worden bij de secretaris.


Toegewezen & geformaliseerde projecten

In 2015 heeft het Bestuur de volgende projecten goedgekeurd en geformaliseerd voor een totaalbedrag van 14.143,99 euro.

2015-04          L de Jong; weesmeisje Tanzania, 750 euro, afgerond 31-5-2015

2015-06          Leprazending, handevaluatie kit, 1008.25 euro, afgerond 12-08-2015

2015-11          Stichting Sun, transportkosten opzetten schoonmakerij in Ghana, 466 euro, afgerond     2- 11-2015

2015-13          Stichting Help us India, uitbreiden leefruimtes in India; oven en fornuis, 750 euro.

2015-15          Stichting NME Mundial, tuinenproject in Brazilië, lesmateriaal, 786 euro, afgerond, 1-9-2015

2015-26          Stichting Limburgs Landschap, speeltoestel Houtsberg, gitaarbrug, 810 euro, afgerond, 3-5-2015

2015-27          SMPN, boeken en muziekinstrumenten voor bibliotheek in Nepal, 458 euro, 18-10-2015

2015-34          Step One, lesmateriaal elektrotechniek, 500 euro, afgerond 15-6-2015

2015-35          Stichting ASK Ghana, training docenten en vrijwilligers, 800 euro, afgerond 15-6-2015

2015-38          SOLidaridade, 2 desktop computers, 1289 euro, afgerond 1-9-2015

2015-43          Tan-kids, trainingskosten, 788 euro, afgerond 2-11-2015

2015-48          Zr Nibbelke, schoolgeld Wilfried, 550 euro

2015-49          KICVOP Oeganda, bijdrage aanschaf auto, 1000 euro

2015-51          Sal Terrae, HIV voorlichting vrouwen Afrika, 838 euro, afgerond 2-11-2015

2015-52          Izere Burundi, waterinstallatie, 1000 euro

2015-57          Stichting Eardrop, uitzending KNO artsen, 800 euro

2015-59          RCHF, lesmateriaal Roemenië, 700 euro

2015-61          Let’s Care, schoolmaterialen, 700 euro

2015-63          Stichting Kidz Active Foundation, schoolmaterialen, 700 euro


Afgeronde projecten

Een groot deel van de toegekende projecten is inmiddels afgerond en zichtbaar door de aangegeven datum. Voor deze projecten heeft er inmidels een terugkoppeling van de besteding van de gift plaatsgevonden en is het project officieel afgerond en afgesloten. Beeldmateriaal is ontvangen en is geplaatst op de website van de stichting.

De volgende projecten, toegekend in 2014, werden in 2015 afgerond:

  • Stichting H. Arts, college-geld, afgerond 17-6-2015
  • El Manguaré, geboortepapieren, afgerond 1-4-2015
  • Stichting Voorschot, rookmelders, afgerond 1-4-2015
  • Zr Nibbelke, collegegeld Wilfried, afgerond 1-4-2015


Verschillende malen werd er contact opgenomen met Help us Help India ivm gedane donatie in maart, waar echter nog geen rapportage besteding van is ontvangen. Er werd maandenlang ondanks rappels geen reactie ontvangen en mailtjes en telefoontjes werden niet beantwoord. Er is een brief gestuurd met de dringende vraag te reageren, omdat we anders genoodzaakt zijn om het geld terug te vorderen ivm onze ANBI status. Intussen is de schenking terugestort

Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen


Linda Havermans, secretaris