Jaarverslag 2019 Stichting Paulien

In dit zevende jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over onze activiteiten in 2019.

Dagelijkse gang van zaken

Het voltallige bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd: op 6 april 2019 en 10 november 2019. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In de vergadering van 6 april 2019 werden de jaarstukken over het jaar 2018 besproken en vastgesteld. Verder werden in beide vergaderingen aanvragen beoordeeld en werd besloten over goedkeuring of afwijzing. Het grote aantal ontvangen aanvragen dwingt, gelet op de beschikbare middelen, telkens weer tot een scherpe selectie.

De dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting is als volgt. Gedurende een of meer termijnen wordt gelegenheid geboden aanvragen in te dienen voor een bijdrage van de Stichting Paulien. Termijnen worden op de site vermeld. Zodra het budget dat voor een bepaald jaar beschikbaar is, is besteed wordt dit eveneens op de site vermeld. De secretaris registreert de aanvragen en zodra een indieningsdatum is verstreken worden de in de voorafgaande periode ontvangen aanvragen voorgelegd aan de voorzitter. Die legt vervolgens met suggesties en kanttekeningen de aanvragen per mail voor aan het Bestuur. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid. De uitkomsten, dat wil zeggen toewijzing en afwijzing van aanvragen, worden vervolgens in de eerstvolgende bestuursvergadering geformaliseerd.

Het dagelijks bestuur bestaande uit Joep, Thieu en Frank heeft regelmatig contact rondom nieuwe aanvragen of wanneer zich met betrekking tot de besteding van een schenking ontwikkelingen voordoen. De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2019

In totaal werden in 2019 43 aanvragen voor een schenking ontvangen. Er werden in 2019 10 schenkingen gedaan aan projecten voor een totaalbedrag van 9.025 euro. De voornaamste redenen voor het afwijzen van aanvragen waren: de schaalgrootte van projecten (te grootschalig), niet of onvoldoende passend binnen de doelstellingen van de stichting, niet concreet genoeg en/of moeilijk te controleren. Met name bij aanvragen voor individuele ondersteuning blijft het moeilijk om objectieve informatie te krijgen. Instanties zijn uitermate terughoudend in verband met regels omtrent bescherming van de privacy.   

Vanwege het overstelpend aantal verzoeken en de omvang van de beschikbare middelen waren de voor 2019 beschikbare middelen reeds vroegtijdig besteed. In juni werd bekendgemaakt dat geen nieuwe aanvragen voor 2019 meer konden worden ingediend en dat vanaf oktober 2019 de mogelijkheid zou worden geopend om nieuwe aanvragen voor het budgetjaar 2020 in te dienen. Die zouden vervolgens worden beoordeeld in januari 2020.    

Financiën van de Stichting in 2019

De Stichting heeft in 2019 14.975,17 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 14,975 euro aan schenkingen en 0,17 euro aan rente.

De totale uitgaven over 2019 bedroegen 9.225,87 euro. Hiervan werd in totaal 9.025 euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De totale kosten bleven beperkt tot 200,87 euro en hadden enkel betrekking op bankkosten en de jaarlijkse kosten voor de site van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2019 17.907,41 euro en nam in 2019 toe met 5.749,30 euro. Alle gemaakte kosten over 2019 zijn ook in 2019 verrekend. De Stichting heeft geen schulden.


Schenkingen 2019

De volgende projecten ontvingen in 2019 een schenking:

Eerste beoordelingsronde 2019

Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft besloten een schenking te doen van 500 euro aan de Stichting Kinderhulp Gambia. De gift is bedoeld voor operaties van enkele kinderen met een handicap.

Aan de Stichting RCHF werd 700 euro geschonken voor schoolboeken aan scholen in Roemenië en Moldavië.

Aan de Stichting Hetty Denen voor Zambia werd 1000 euro geschonken voor de inrichting van een kleuterschool in Chipwende, Zambia. De afstand naar de meest dichtbij gelegen basisschool is voor kleinere kinderen lopend niet te overbruggen.

Aan de Stichting Mutende werd 575 euro geschonken voor sanitaire voorzieningen op een basisschool voor aidswezen in Mkushi, een stad gelegen in het midden van Zambia.

Aan een familie werd 1200 euro geschonken voor levensonderhoud.

Aan de Stichting Kinderen van Spituk werd 1.000 euro geschonken voor aankoop van basisbehoeften zoals lakens en handdoeken voor een school in de afgelegen berggebieden van de Himalaya in Noordwest India. De school biedt opvang en onderwijs voor nomadenkinderen en valt onder de bescherming van het eeuwenoude Spitukklooster.

Tweede beoordelingsronde 2019

Aan de Stichting Quina Care werd 1.350 euro geschonken voor aankoop van een reanimatietafel voor pasgeborenen in Putumayo, een district in het noorden van het Ecuadoriaanse Amazonegebied op de grens met Colombia en Peru. Dit is een van de meest afgelegen, arme en instabiele gebieden van Ecuador, waar basisvoorzieningen zoals onderwijs en medische zorg zeer beperkt aanwezig zijn.

1000 euro werd geschonken aan de Stichting Hetty Deenen voor de inrichting van een school in Shimabala (nabij de Hoofdstad Lusaka) in Zambia.

1200 euro werd geschonken aan de Stichting Egoli Africa voor materialen ten behoeve van de beroepsopleiding tot schoenmaker in Kisozi, Oeganda,

750 euro werd geschonken aan de Stichting Kabira voor meubilair voor een basisschool in Munami, Oeganda.

750 euro werd geschonken aan de Stichting Kicvop. De gift is exclusief bedoeld voor materialen (kruiwagens enz) ten behoeve van een milieuproject in Nansana, gelegen nabij de Hoofdstad Kampala, Oeganda. Wie voor het eerst in een ontwikkelingsland komt wordt vaak getroffen door onverharde straten, het overal aanwezige afval en het ontbreken van een riool. In Nansana willen inwoners zelf een project starten om het milieuprobleem op te lossen.

In totaal werden in 2019 43 aanvragen in behandeling genomen waarvan 11 aanvragen (geheel of gedeeltelijk) werden gehonoreerd.

Meer informatie over de afgewezen projecten kan opgevraagd worden bij de secretaris.


Afgeronde projecten

De schenkingen die uit het budget voor 2019 zijn gedaan zijn vrijwel geheel formeel afgerond doordat de verstrekte informatie omtrent de besteding werd goedgekeurd. Voor een project wordt nog aanvullende informatie verstrekt.

Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen

Thieu Wagemans, Secretaris

Heythuysen, 5 april 2020