Ondersteunen van de stichting

Wanneer u de activiteiten van de Stichting wilt ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54RABO 0171773764 ten name van Stichting Paulien te Heythuysen. Wanneer u een voorkeur heeft voor het bestedingsdoel van uw bijdrage, kunt u dit hierbij aangeven. De Stichting Paulien is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

De Wet maakt daarbij een onderscheid tussen eenmalige giften en periodieke schenkingen. Bij eenmalige giften geldt een drempel van 1% van het belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel gelden dan enkele voorwaarden. Zo verplicht men zich om minimaal gedurende een periode van vijf jaar een schenking te doen, welke notarieel dienen te worden vastgelegd. De kosten die verbonden zijn aan het notarieel vastleggen zullen door Stichting Paulien gedragen worden. Wij kunnen u in detail informeren over de mogelijkheden en zullen u ook behulpzaam zijn wanneer u een periodieke schenking overweegt.   


Wat wordt er met uw geld gedaan?

De Stichting publiceert ieder jaar een Jaarverslag dat niet slechts inzicht zal geven in de financiële resultaten maar waarin ook zal worden ingegaan op de aard van de bestedingen, alsmede op de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Dat geldt in het bijzonder wanneer sprake is van verschuivingen in de verdeling over de verschillende doelstellingen of wanneer op grond van een evaluatie van opgedane ervaringen wordt besloten tot een bijstelling van toetsingscriteria waar aanvragen aan moeten voldoen om zo de besteding van middelen beter te laten aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting.

Suggesties

Natuurlijk is het ook mogelijk dat u suggesties heeft voor projecten en initiatieven die naar uw mening ondersteuning verdienen. In dat geval kunt u een mail sturen naar stichtingpaulien@gmail.com met daarin nadere informatie. Wij zullen alle verzoeken zorgvuldig bekijken en beoordelen.