Jaarverslag 2017 Stichting Paulien

In dit zesde jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over onze activiteiten in 2017.

Dagelijkse gang van zaken:

Het voltallige bestuur heeft in 2017 tweemaal vergaderd: op 2 april 2017 en op 19 november 2017. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In de vergadering van 2 april 2017 werden de jaarstukken over het jaar 2016 besproken en vastgesteld. In beide vergaderingen werd ook overlegd over de vraag of het verstandig is om met een beperkt aantal stichtingen een langduriger relatie aan te gaan. In de novembervergadering werd besloten met enkele geselecteerde stichtingen contact op te nemen en hierover in de eerste vergadering van 2018 te rapporteren. Verder werden in beide vergaderingen aanvragen beoordeeld en werd besloten over goedkeuring of afwijzing. Het grote aantal ontvangen aanvragen dwingt, gelet op de beschikbare middelen, telkens weer tot een scherpe selectie.  

De dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting is als volgt. De secretaris registreert de aanvragen en zodra een indieningsdatum is verstreken worden de in de voorafgaande periode ontvangen aanvragen voorgelegd aan de voorzitter. Die legt vervolgens met suggesties en kanttekeningen de aanvragen per mail voor aan het Bestuur. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid. De uitkomsten, dat wil zeggen toewijzing en afwijzing van aanvragen, worden vervolgens in de eerstvolgende bestuursvergadering geformaliseerd.

Het dagelijks bestuur,  bestaande uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, heeft regelmatig contact rondom nieuwe aanvragen. In verband met het grote aantal aanvragen worden de aanvragen per periode behandeld. Het jaar is verdeeld in vier perioden waarin aanvragen ingediend kunnen worden. De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2017

In totaal werden in 2017 73 aanvragen voor een schenking ontvangen. Er werden 2017 schenkingen gedaan aan 17 projecten voor een totaalbedrag van 12.423 euro. De voornaamste redenen voor het afwijzen van 56 aanvragen waren: de schaalgrootte van projecten (niet kleinschalig), niet of onvoldoende passend binnen doelstelling van de stichting, niet concreet genoeg en/of moeilijk te controleren. Met name bij aanvragen voor individuele ondersteuning blijft het moeilijk om objectieve informatie te krijgen. Instanties zijn uitermate terughoudend in verband met regels omtrent bescherming van de privacy.    

Vanwege het overstelpend aantal verzoeken en de omvang van de beschikbare middelen waren de voor 2017 beschikbare middelen reeds vroegtijdig besteed. Dit werd in juni bekendgemaakt met de mededeling dat nieuwe aanvragen pas eind december 2017 zouden worden beoordeeld en ten laste zouden komen van het budget voor 2018.      

Financiën van de Stichting in 2017

De Stichting heeft in 2017 13.943,40 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 11.200,00 euro aan lijfrenten, 1932,50 euro aan overige giften, 10,90 euro aan rente en 800 euro vanwege het terugstorten van een gedane schenking omdat besteding conform de door het Bestuur gestelde voorwaarden niet mogelijk bleek.

De totale uitgaven over 2017 bedroegen 12.626,15 euro. Hiervan werd in totaal 12.423,00 euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De totale kosten bleven beperkt tot 203,15 euro en hadden enkel betrekking op bankkosten en de jaarlijkse kosten voor de site van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2016 12.106,78 euro en nam in 2017 toe tot 13.424,03 euro per 31 december 2017. Alle gemaakte kosten over 2017zijn ook in 2017 verrekend.

Omdat vermogensvorming geen doel is van de Stichting wordt ernaar gestreefd om minimaal 70% van de inkomsten in enig jaar te besteden aan projecten en te maken kosten. In 2017 werd hier ruimschoots aan voldaan.


Schenkingen 2017


De volgende projecten ontvingen in 2017 een schenking:

2017 – 1: Stichting Nuenen-Guatemala   945 euro

2017 – 4: Stichting Homeless Child   600 euro

2017 – 8: Stichting Bokemei   750 euro

2017- 12: Stichting RCHF:   700 euro

2017 – 21: Individuele ondersteuning:   1200 euro

2017 – 22: Stichting Tools to Work:   1000 euro

2017 – 35: Stichting Vraag en Aanbod Internationaal   750 euro

2017 – 37: Stichting Beautiful Kidz   500 euro

2017 – 41: Stichting Sengerema   1000 euro

2017 – 42: Stichting Spot Tanzania    500 euro

2017 – 43: Stichting Sanjuna   760 euro

2017 – 49: IVN Helden   403 euro

2017 – 51: Stichting Egoli   765 euro

2017 – 56: Stichting Why not   610 euro

2017 – 58: Stichting Pit   750 euro

2017 – 61: Stichting Chitungulu   690 euro

2017 – 68: Stichting Child   500 euro          

Meer informatie over de afgewezen projecten kan opgevraagd worden bij de secretaris.


Afgeronde projecten

De schenkingen die uit het budget voor 2017 zijn gedaan zijn vrijwel geheel formeel afgerond doordat de verstrekte informatie omtrent de besteding werd goedgekeurd. Voor twee projecten wordt nog aanvullende informatie verstrekt.


Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen


Thieu Wagemans, Secretaris

Heythuysen, 10 februari 2018