Jaarverslag 2014 Stichting Paulien

In dit derde jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over de behaalde resultaten en activiteiten van dit voor ons eerste volledige kalenderjaar.

Dagelijkse gang van zaken:

Het voltallige bestuur heeft in 2014 twee maal vergaderd: 2 februari 2014 en 2 november 2014. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In het algemeen werden er in deze vergaderingen de aanvragen geformaliseerd en besproken op welke manieren er meer aanvragen binnen gekregen konden worden.

Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester (Joep, Linda, Thieu) heeft regelmatig via email contact rondom nieuwe aanvragen. Wanneer de aanvragen compleet zijn, worden deze door de voorzitter naar de rest van het bestuur gemaild en wordt er via email een besluit tot toekenning of afwijzing genomen. Deze besluiten worden in de bestuursvergaderingen dan geformaliseerd.
De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2014

De inschrijving van Stichting Paulien op de fondsen disk heeft ervoor gezorgd dat er in de eerste helft van het jaar vele aanvragen zijn binnengekomen. Dit is een zeer succesvol instrument.

Om de administratie te vergemakkelijken is er besloten om enkel nog digitale aanvragen te behandelen.

Financiën van de Stichting in 2014

De Stichting heeft in 2014 11993,41 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 10.000 euro aan lijfrenten, 1915 euro aan overige giften en 78,41 euro aan rente.

De totale kosten c.q. uitgaven over 2014 bedroegen 13851,33 euro.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2013 14.987,02 euro en nam in 2014 af tot 13.198,60 euro per 31 december 2014. Het eigen vermogen verminderde in het verslagjaar met 1.788,42 euro. Deze teruggang is voornamelijk het gevolg van het feit dat in 2014 een groter bedrag aan projecten is geschonken dan aan giften werd ontvangen.

Alle gemaakte kosten over 2014 zijn ook in 2014 verrekend.

Omdat vermogensvorming geen doel is van de Stichting wordt ernaar gestreefd om minimaal 70% van de inkomsten in enig jaar te besteden aan projecten en te maken kosten. In 2014 werd hier ruimschoots aan voldaan.

Door de grote hoeveelheid aanvragen die toegekend zijn, was medio 2014 vrijwel het totale budget voor 2013 & 2014 uitgegeven. Dit betekende dat vanaf dat moment er geen aanvragen meer in behandeling zijn genomen. De aanvragers zijn via de website en via mail geinformeerd; per 1 december 2014 kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend, welke in februari 2015 beoordeeld zullen worden.

Afgewezen projecten in 2014

De volgende projecten voldeden niet voldoende aan de doelstellingen van de stichting en zijn derhalve afgewezen:

1.     Driemaal: Studiekosten van een individu in Nederland

2.     Lening aan een individu ivm afbetaling schulden (5000 euro)

3.     Kleding en matrassen voor een individu (700 & 400 euro)

4.     Stichting Amador Nita: sportdag voor kinderen in Amsterdam

5.     Stichting Nova House: uitbreiden faciliteiten Nova House (verslaafdenzorg)

6.     Stichting ontdekhoek Rotterdam-Rijnmond: faciliteren vervoer schoolklassen naar ontdekhoek

7.     Leger des Heils: verlenging grafrechten van individu

8.     Stichting ‘I am pro world’: essaywedstrijd in Mexico

9.     Academische werkplaats Opvang & Herstel: bijdrage congres organisatie

10.  Vrouwen activiteiten: ouderen activiteiten Delft

11.  Museum ’t  Schip: project boekbeeld

12.  Team Sidetrack: ondersteuning Mongolia Charity Rally

13.  Financiele hulp inrichting woning van een individu

14.  Stichting Pro Long Maï: bijdrage zaaigoed

15.  Stichting Nieuwkomers en vluchtelingenwerk: bijdrage hereniging gezin

16.  Stichting Prilleven: bijdrage voor informatiepakketten

17.  Diamant College Den Haag: talentenprogramma

18.  Stiching Maltezer projecten; bijdrage zomerkamp

19.  Stichting Balfolkfabriek: reiskostenvergoedingen

20.  Bijdrage aan sportmiddelen van een individu

 

Niet beoordeelde projecten ivm einde budget:

Stichting Pet’je af, Ieder kind een kans, Stichting Het Getij, Stichting Troostvol, Zwembad de Schaeck, Emmaus Eindhoven, Zuid Zorgt Zelf, Sher Foundation, Miss IQ, en drie individuele aanvragen.

Toegewezen & geformaliseerde projecten

In 2014 heeft het Bestuur de volgende projecten goedgekeurd en geformaliseerd voor een totaalbedrag van 13605 euro.

1.     Vervangende braadslee voor een school/internaat in Polen: 1037.40 euro aangevraagd door Stichting Blauw.

2.     Herstarten van een bibliotheek (opbouw inventaris & boeken) in Oeganda: 1000 euro aangevraagd door KICVOP.

3.     Trompetles voor een jongen van wie de ouders financieel moeilijk zitten: 336 euro, aangevraagd door het betreffende gezin in Limburg.

4.     Ondersteuning van jongeren in het project Equipe Mont Ventoux: 900 euro voor een fiets aangevraagd door stichting Pergamijn.

5.     Sociaal project ondersteuning van 5 gezinnen in Ethiopië voor 1 jaar: 900 euro aangevraagd door Stichting Lalibela

6.     Trainingsmateriaal voor triatleten: 750 euro, aangevraagd door Chicos de los Andes

7.     Meubilair en demonstratiemiddelen voor AIDS campagne: 780 euro, aangevraagd door Stichting Sal Terrea.

8.     Sportmateriaal en bibliotheek in Accra (Ghana) 4760 euro voor sport en bibliotheek, aangevraagd door Stichting Songzel. (1000  en 750 euro toegekend)

9.     Internetaansluiting Same hospital: 1500 euro, door Stichting 2 Steden.

10.  Borg voor nieuwe energieleverancier: 400 euro door individu via Kwadraad Maatschappelijk werk.

11.  Bijdrage vakantie voor gehandicapte kinderen: 1125 euro door Stichting Wigwam Vallei Nederland.

12.  Geboortepapieren van 100 kinderen: 1000 euro door Stichting El Manguaré

13.  Bedden en matrassen voor High School Oeganda: 1900 euro door Stichting Egoli Africa. (1200 euro toegekend)

14.  Nieuwe keuken voor school op Java: 750 euro door Dhr Someren Brand

15.  Bijdrage concert 25-jarig bestaan: 500 euro door Stichting Op Herme.

16.  Bijdrage dagbesteding, rookmelders, electra keuken: 500 euro toegekend aan Stichting Voorschot voor rookmelders.

17.  Bijdrage afzuigkap: 400 euro door Vereniging Woongroep Evolutie.

18.  Inrichting slaapzaal meisjes in vocational school in Machanga, Mozambique: 1000 euro door Stichting Step One (500 euro toegekend).

19.  Studiegeld voor Wilfried Willibrord: 550 euro door Zr Nibbelke

20.  Collegegeld voor Fatmata Kamara: 520 euro door Stichting Henk Arts: toegekend onder voorbehoud opening scholen (ivm ebola) en afronden 1e aanvraag (2013)

 

Afgeronde projecten

Voor de volgende projecten heeft er inmidels een terugkoppeling van de besteding van de gift plaatsgevonden en is het project officieel afgerond en afgesloten. Beeldmateriaal is ontvangen en is geplaatst op de website van de stichting.

1.     Stichting 2 Steden over de grens; matrassen (21-1-2014)

2.     SOLidariedade; lesmateriaal (14-5-2014)

3.     Zr Nibbelke; collegegeld Wilfried (25-09-2014)

4.     Stichting Blauw: braadslee (04-03-2014)

5.     KICVOP; bibliotheek (01-04-2014)

6.     Individu; trompetles (01-04-2014)

7.     Stichting Pergamijn; fietsen (04-03-2014)

8.     Stichting Lalibela; sociaal project 5 gezinnen (25-09-2014)

9.     Stichting Chicos de los Andes; trainingsmateriaal (22-08-2014)

10.  Stichting Sal Terrea: meubilair en voorlichtingsmateriaal (28-06-2014)

11.  Stichting Songzel: sportmateriaal en bibiliotheek (10-09-2014)

12.  Kwadraad Maatschappelijk werk; borgstelling (12-07-2014)

13.  Stichting Wigwam Vallei NL: 3 gezinnen vakantie (01-11-2014)

14.  Stichting Egoli Africa: bedden high school (26-10-2014)

15.  Vereniging Woongroep Evolutie: afzuigkap (24-10-2014)