Jaarverslag 2018 Stichting Paulien

In dit zevende jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over onze activiteiten in 2018.

Dagelijkse gang van zaken

Het voltallige bestuur heeft in 2018 tweemaal vergaderd: op 11 maart 2018 en op 18 november 2018. Notulen van deze vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. In de vergadering van 11 maart 2018 werden de jaarstukken over het jaar 2017 besproken en vastgesteld. In die vergadering werd ook besloten om met een stichting een langduriger relatie aan te gaan waarbij per jaar 1.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Daartoe zal ieder jaar een aparte aanvraag worden gedaan met een concreet bestedingsdoel zoals binnen het beleid van de Stichting Paulien altijd het uitgangspunt is geweest. Met enkele andere stichtingen is het overleg nog gaande. In de novembervergadering stelde het Bestuur regels vast hoe om te gaan met privacy van organisaties en personen die een relatie hebben of krijgen met de Stichting Paulien. Verder werden in beide vergaderingen aanvragen beoordeeld en werd besloten over goedkeuring of afwijzing. Het grote aantal ontvangen aanvragen dwingt, gelet op de beschikbare middelen, telkens weer tot een scherpe selectie.

De dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting is als volgt. Gedurende een of meer termijnen wordt gelegenheid geboden aanvragen in te dienen voor een bijdrage van de Stichting Paulien. Termijnen worden op de site vermeld. Zodra het budget dat voor een bepaald jaar beschikbaar is, is besteed wordt dit eveneens op de site vermeld. De secretaris registreert de aanvragen en zodra een indieningsdatum is verstreken worden de in de voorafgaande periode ontvangen aanvragen voorgelegd aan de voorzitter. Die legt vervolgens met suggesties en kanttekeningen de aanvragen per mail voor aan het Bestuur. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid. De uitkomsten, dat wil zeggen toewijzing en afwijzing van aanvragen, worden vervolgens in de eerstvolgende bestuursvergadering geformaliseerd.

Het dagelijks bestuur bestaande uit Joep, Thieu en Frank heeft regelmatig contact rondom nieuwe aanvragen of wanneer zich met betrekking tot de besteding van een schenking ontwikkelingen voordoen. De communicatie via email werkt uiterst efficient en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2018

In totaal werden in 2018 59 aanvragen voor een schenking ontvangen. Er werden in 2018 17 schenkingen gedaan aan projecten voor een totaalbedrag van 13.950 euro. De voornaamste redenen voor het afwijzen van aanvragen waren: de schaalgrootte van projecten (niet kleinschalig), niet of onvoldoende passend binnen de doelstellingen van de stichting, niet concreet genoeg en/of moeilijk te controleren. Met name bij aanvragen voor individuele ondersteuning blijft het moeilijk om objectieve informatie te krijgen. Instanties zijn uitermate terughoudend in verband met regels omtrent bescherming van de privacy.   

Vanwege het overstelpend aantal verzoeken en de omvang van de beschikbare middelen waren de voor 2018 beschikbare middelen reeds vroegtijdig besteed. Dit werd in juni bekendgemaakt met de mededeling dat nieuwe aanvragen pas vanaf oktober 2018 konden worden ingediend en vervolgens zouden worden beoordeeld waarbij schenkingen ten laste zouden komen van het budget voor 2019.    

Financiën van de Stichting in 2018

De Stichting heeft in 2018 12.901.19 euro aan inkomsten ontvangen waarvan 12.900,00 euro aan schenkingen en 1,19 euro aan rente.

De totale uitgaven over 2018 bedroegen 14.167,11 euro. Hiervan werd in totaal 13.950,00 euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De totale kosten bleven beperkt tot 217,11   euro en hadden enkel betrekking op bankkosten en de jaarlijkse kosten voor de site van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2018 12.158,11 euro en nam in 2018 af met 1.265,92 euro. Alle gemaakte kosten over 2018 zijn ook in 2018 verrekend. De Stichting heeft geen schulden.

Omdat vermogensvorming geen doel is van de Stichting wordt ernaar gestreefd om minimaal 70% van de inkomsten in enig jaar te besteden aan projecten en te maken kosten. In 2018 werd hier dus ruimschoots aan voldaan.


Schenkingen 2018

De volgende projecten ontvingen in 2018 een schenking:

Eerste beoordelingsronde 2018

Het Bestuur heeft besloten de volgende schenkingen te doen:

850 euro aan Stichting Tan-kids ten behoeve van onderwijs aan 20 kinderen in een buitenwijk van Dar es Salaam, Tanzania

750 euro aan Stichting Wheels4Africa in Maasbracht voor aankoop onderdelen voor opknappen ambulance voor inzet in Afrika

700 euro aan Stichting RCHF voor aankoop schoolmaterialen voor basisonderwijs in Oost-Roemenie en Moldavie.

1250 euro aan Stichting Verkaarts Development Team voor realisering van een waslokaal op een internaat voor verstandelijk gehandicapte meisjes in Kwale, Kenya

1200 euro aan de Stichting Stop Poverty voor aanleg van drinkwatervoorziening in een Dalit-dorp (Kastenloze Hindoes) in Zuid India

500 euro aan de Stichting Read to Grow voor aanschaf boeken voor enkele dorpsscholen in Oeganda

900 euro aan de Stichting Zuid-Sinai voor realisering van een drinkwaterproject voor Bedoeïenen in Zuid-Sinai (Egypte)

1000 euro aan de Stichting Africare Foundation voor realisering van een zonnecollector bij een weeshuis in Nkhoma-Lilongwe in Malawi

Tot slot werd besloten 1200 euro te bestemmen voor individuele financiële ondersteuning

Tweede beoordelingsronde 2018

Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft besloten om 950 euro te schenken voor aanschaf van bedden voor het St Francis Hospital in Mutolere, Uganda.


Aan de Stichting Spot Tanzania werd 500 euro geschonken voor onderdelen van een watervoorziening in het dorp Kinko in de Lusotho Regio Tanga in Noordoost Tanzania.


Aan de Stichting Un Abrazo para Los Amigos werd 750 euro geschonken voor keukeninventaris voor een school in Azul, Argentinië.


Het Bestuur besloot verder 500 euro te schenken aan de Stichting Beautiful Kidz Namibia voor aanschaf van lesmateriaal voor een school


Een schenking van 750 euro werd gedaan aan de Stichting Diya Dhara voor aanschaf van cursusmateriaal voor beroepsopleidingen in Sri Lanka.


Verder werd 750 euro geschonken aan de Stichting Lala Salama voor inrichting van een kindertehuis in Oloitokitok in Kenia.

Aan de Stichting Egoli werd 1000 euro geschonken voor beroepstrainingen in een opleidingscentrum in Kisozi, (Kamuli district, Oost-Oeganda).


Tot slot werd 400 euro geschonken aan de Stichting Kicvop voor noodzakelijke reparatie van een bus waarmee aidspatiënten in Uganda naar een ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

In totaal werden in 2018 59 aanvragen in behandeling genomen waarvan 17 aanvragen (geheel of gedeeltelijk) werden gehonoreerd.

Meer informatie over de afgewezen projecten kan opgevraagd worden bij de secretaris.


Afgeronde projecten

De schenkingen die uit het budget voor 2018 zijn gedaan zijn vrijwel geheel formeel afgerond doordat de verstrekte informatie omtrent de besteding werd goedgekeurd. Voor een project wordt nog aanvullende informatie verstrekt.


Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen

Thieu Wagemans, Secretaris

Heythuysen, 7 april 2019