Jaarverslag 2022 Stichting Paulien

 

In dit tiende jaarverslag van Stichting Paulien informeren we u over onze activiteiten in 2022.

Dagelijkse gang van zaken:

De Jaarstukken over 2021 werden in maart 2022 goedgekeurd via de mail in verband met geldende beperkingen.  In de vergadering van 20 november 2021 werden de aanvragen besproken die waren ingediend voor 2022. Aanvragers werden in januari 2022 geïnformeerd over de genomen besluiten.  Notulen van bestuursvergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. Het grote aantal ontvangen aanvragen dwingt, gelet op de beschikbare middelen, telkens weer tot een scherpe selectie.  

De dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting is als volgt. Gedurende een of meer termijnen wordt gelegenheid geboden aanvragen in te dienen voor een bijdrage van de Stichting Paulien. Termijnen worden op de site vermeld. Zodra het budget dat voor een bepaald jaar beschikbaar is, is besteed wordt dit eveneens op de site vermeld.  De secretaris registreert de aanvragen en zodra een indieningsdatum is verstreken worden de in de voorafgaande periode ontvangen aanvragen voorgelegd aan de voorzitter. Die legt vervolgens met suggesties en kanttekeningen de aanvragen per mail voor aan het Bestuur. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid. De uitkomsten, dat wil zeggen toewijzing en afwijzing van aanvragen, worden vervolgens in de eerstvolgende bestuursvergadering geformaliseerd.

Het dagelijks bestuur bestaande uit Joep, Thieu en Frank heeft regelmatig contact rondom nieuwe aanvragen of wanneer zich, bijvoorbeeld met betrekking tot de besteding van een schenking of de verantwoording, ontwikkelingen voordoen die daartoe aanleiding geven. De communicatie via email werkt uiterst efficiënt en wordt als prettig ervaren.

Activiteiten in 2022

In totaal werden voor het jaar 2022 19 aanvragen voor een schenking ontvangen. Hiervan werden er 10 goedgekeurd voor een totaalbedrag van 9.598 euro. De voornaamste redenen voor het afwijzen van  aanvragen waren: de schaalgrootte van projecten (te grootschalig), niet of onvoldoende passend binnen de doelstellingen van de stichting, niet concreet genoeg en/of moeilijk te controleren. Met name bij aanvragen voor individuele ondersteuning blijft het moeilijk om objectieve informatie te krijgen. Instanties zijn uitermate terughoudend in verband met regels omtrent bescherming van de privacy.   

Tijdens de eerste ronde werd daarmee het voor 2022 beschikbare budget voor een groot gedeelte uitgeput, waarna werd besloten geen tweede indieningstermijn in 2022 open te stellen.

Financiën van de Stichting in 2022

 

Overzicht Inkomsten en uitgaven 2022

Inkomsten                                            Uitgaven

Rente Spaarrekening:          0,08            Kosten bankrekening:           129,40            

Ontvangen Giften:      11.973,00            Kosten Website:                   159,57               

                                                                Schenkingen Projecten:  10.550,00      

Totaal:                        11.973,08                    Totaal:                   10.838,97                       

Overschot / Verlies: + 1.134,11

 

Stand rekeningen

Stand per                     1-1-2022                                 31-12-2022

Rekening Courant        11.508,11                                   12.642,14

Spaarrekening                   767,65                                        767,73                                                                                   

Totaal                          12.275,76                                   13.409,87                                               

 

Wijziging vermogen:  + 1.134,11                                                              

 

De Stichting heeft in 2022 11.973 euro aan schenkingen ontvangen en 0,08 euro aan rente..

De totale uitgaven over 2022 bedroegen 10.838,97 euro. Hiervan werd in 2022 in totaal 10.550 euro uitgegeven aan goedgekeurde projecten. De totale kosten bleven beperkt tot 129,40 euro aan bankkosten en  159,57 euro voor jaarlijkse kosten van de website van de Stichting Paulien. Verdere kosten werden niet gemaakt. Het bestuur functioneert geheel op basis van vrijwilligheid.

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg per 31 december 2022 13.409,87  euro en nam in 2022 toe met 1.134,11  euro. Alle gemaakte kosten over 2022 zijn ook in 2022 verrekend. De Stichting heeft geen schulden. De Stichting heeft naast de beide bankrekeningen geen liquide middelen of andere activa. 


Schenkingen 2022

 

De volgende projecten ontvingen in 2023 een schenking:

Eerste beoordelingsronde 2022

  • De Stichting Kinderen van Spituk ontvangt een schenking van 1000 euro. De gift is exclusief bedoeld voor de aankoop van matrassen, dekens en onderleggers voor het Pegon Institute in Spituk (Ladakh), Noord-West India. Het Pegon Instituut vangt rondzwervende nomadenkinderen op uit afgelegen gebieden in de Himalaja. 
  • Een bedrag van 1260 euro wordt geschonken aan het Peace World Social Centre in Oeganda. De schenking is onderdeel van een programma voor verbetering van de hygienee en bedoeld om wasbaar maandverband te maken voor 350 meisjes op enkele scholen in Nyamwamba (Kasese District) in Oeganda. Wegwerp maandverband blijkt te duur te zijn wat ten koste gaat van de hygiene.   
  • De Stichting Fafa ontvangt een schenking van 1000 euro. De gift is bedoeld voor sanitaire voorzieningen (3 toiletten en een wastafel) in de Bambeninnve-school in Larabanga, Ghana. De school heeft thans geen toiletten.
  • Een bedrag van 1260 euro wodt geschonken aan de Stichting Hulp aan Congo. Daarmee worden naaimachines gekocht voor een vakopleiding in Selembao (Kinshaha), Congo.
  • De Stichting Straatkinderen Medellín ontvangt een schenking van 700 euro. Daarmee kunnen enkele muziekinstrumenten worden aangeschaft voor een centrum voor jongeren in de stad Medellin (Colombia) en een tweetal buitenwijken Carambolas en Bello Oriente van de stad.
  • De Karwemera United Women Association ontvangt een schenking van 1250 euro voor de aankoop van 40 lampen op zonne-energie. Die zijn bedoeld om het maken van huiswerk mogelijk te maken in de avonduren voor 40 plattelandskinderen in Kyarumba, Oeganda.
  • De Stichting Macheo ontvangt 1000 euro voor aankoop van 50 schoolbanken ten behoeve van enkele scholen in Kenya.
  • De Stichting Lighthouse Children and Youth Ministry ontvangt 1440 euro voor de aankoop van 30 schooltassen en bijbehorende leermiddelen voor kinderen in de stad Rehoboth in Namibië.
  • De Stichting Same Chance Oeganda ontvangt een schenking van 750 euro. Daarmee wordt een opleiding tot kleermaker opgezet in de dorpen Wattuba en Ssanga in

Oeganda.

  • De Stichting Egoli ontving een schenking van 890 euro voor aankoop van gereedschappen en machines voor houtbewerking in een timmerwerkplaats in Kisozi in het Oosten van Oeganda.

 

Afgeronde projecten

De schenkingen die uit het budget voor 2022 zijn gedaan, zijn vrijwel geheel formeel afgerond doordat de verstrekte informatie omtrent de besteding werd ontvangen en goedgekeurd. In verband met beperkingen als gevolg van corona zijn enkele schenkingen nog niet geheel besteed en moet de volledige verantwoording nog plaatsvinden.    

 

Informatie en contact

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de site van de Stichting Paulien: www.stichtingpaulien.nl U kunt contact opnemen met de Stichting via stichtingpaulien@gmail.com.

Het adres van de Stichting Paulien is: Belenbroeklaan 22, 6093 BT Heythuysen

 

Thieu Wagemans, Secretaris

Heythuysen,  april 2023

 

De eerste ronde aanvragen voor schenkingen heeft zoveel toewijzingen opgeleverd dat het beschikbare budget voor het jaar 2023 vrijwel geheel is besteed. Het Bestuur heeft daarom besloten geen nieuwe aanvraagronde te openen. De eerstvolgende mogelijkheid voor het indienen van projecten zal dus in het najaar starten (eind september/begin oktober) ten behoeve van het budgetjaar 2024.

******************************

 

Over Stichting Paulien

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om: Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.

Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein

De Stichting Paulien is bereikbaar via

stichtingpaulien@gmail.com

Tel: 0475 493570 of 0648131102

NL54RABO 0171773764 t.n.v. Stichting Paulien

RSIN: 8519.45.077